Rekrutacja

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA


W ramach rekrutacji uzupełniającej na rok szkolny 2019/2020,
w dniach od 5 do 8 sierpnia 2019 r.   
można składać wnioski
o przyjęcie na wolne miejsce do przedszkoli,
prowadzonych przez Gminę Kędzierzyn-Koźle.
Postępowanie uzupełniające odbywa się do placówek, które po I etapie rekrutacji dysponują wolnymi miejscami.
Rekrutacja prowadzona będzie zgodnie z zasadami rekrutacji właściwej na podstawie: 
- Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.) 
- Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz. 649) 
- Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r. poz. 610) 

Wzór wniosku dostępny będzie na stronie
https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/kedzierzynkozle
w zakładce "Pliki do pobrania".
Wydrukowany i ręcznie uzupełniony wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, ze względu na okres urlopowy placówek przedszkolnych, należy złożyć bezpośrednio
w Wydziale Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle,
ul. Władysława Planetorza 2, pokój nr 13, I piętro,

w terminie nieprzekraczalnym do  8 sierpnia 2019r.
Informacja o kandydatach zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych dostępna będzie w Wydziale Oświaty i Wychowania dnia 13.08.2019 r. o godz. 12.00.

Rodzice w terminie
od 13 sierpnia 2019 r. od godz. 12.30 do19 sierpnia 2019 r. do godz. 14.00 mają czas na złożenie pisemnego oświadczenia woli przyjęcia miejsca, do placówki, do której dziecko zostało zakwalifikowane (potwierdzenie woli składane jest w Wydziale Oświaty   i Wychowania).
Informacja o kandydatach przyjętych i nieprzyjętych dostępna będzie w Wydziale OW -
21 sierpnia 2019 r. godz. 12.00.

UWAGA
O miejsce w przedszkolu mogą ubiegać się osoby, których dzieci nie zostały przyjęte w rekrutacji obowiązkowej oraz osoby, które ubiegają się o miejsce po raz pierwszy.


Lista placówek, w których są wolne miejsca i do których prowadzone będzie postępowanie uzupełniające:
Publiczne Przedszkole Nr 7 Ul. Jordanowska 16 (Azoty) 3L/ 4; 4L/3; 5L/4; 6L/4
Publiczne Przedszkole Nr 8 Ul. Romana Dmowskiego 8 (Śródmieście) 3L/ 4
Publiczne Przedszkole Nr 9 Ul. Harcerska 16 (Śródmieście) 3L/ 1
Publiczne Przedszkole Nr 12 Ul. Bolesława Chrobrego 28 (Koźle) 3L/9; 4L/2; 5L/1; 6L/ 2
Publiczne Przedszkole Nr 13 Ul. Piastowska 10 (Koźle) 5L/1
Publiczne Przedszkole Nr 14 Ul. F.D. Roosevelta 13 (Koźle) 3L/4
Publiczne Przedszkole Nr 15 Ul. Spółdzielców 3 (Koźle) 3L/ 9; 4L/1; 5L/2; 6L/4
Publiczne Przedszkole Nr 17 Ul. Karola Szymanowskiego 29 (Kłodnica) 3L/11; 4L/2; 6L/3
Publiczne Przedszkole Nr 21 Ul. Filtrowa 13 (Koźle) 3L/ 2; 6L/2
Publiczne Przedszkole Nr 23 Ul. Wierzbowa 4 (Pogorzelec) 3L/ 7; 4L/ 2
Publiczne Przedszkole Nr 26 Ul. Bolesława Śmiałego 5 (Oś. Piastów) 3-4L/2; 

Legenda*    3L – grupa 3 latków/ 4 miejsca
 
 

 
Drodzy Rodzice
 Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2019/20
rozpocznie się w drugiej połowie marca. 

Składanie deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego
dla dzieci już uczęszczających do naszego przedszkola

 22.03.2019r.-28.03.2019r.
Rejestracja kandydatów przystępujących do naboru
01.04.2019r. -15.04.2019r.  
na stronie 
https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/kedzierzynkozle
 
ZASADY OGÓLNE
1. Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli przeprowadzane jest, co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca w przedszkolach.
2. W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci 3, 4, 5 i 6 letnie urodzone w latach 2013, 2014, 2015 i 2016 zamieszkałe na terenie gminy Kędzierzyn-Koźle.
3. Dziecko uzyskuje prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy 3 lata (art. 31 ust. 6 i 7 ustawy Prawo oświatowe).
4. Dziecko w wieku 6 lat obowiązane jest odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego. Obowiązek ten odbywa się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat (art. 31, ust. 4 i ust. 5 ustawy Prawo Oświatowe).
5. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w terminach określonych w harmonogramie określonym Zarządzeniem Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle i przeprowadzane jest przez komisję rekrutacyjną, powołaną przez dyrektora przedszkola, który wyznacza przewodniczącego tej komisji.
6. Przydział dzieci do konkretnych oddziałów w przedszkolach nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja grup przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona będzie od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w procesie rekrutacyjnym.
 
KONTYNUACJA EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ
1. Rodzice, których dzieci będą kontynuować edukację przedszkolną w dotychczasowym przedszkolu, składają Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego na kolejny rok szkolny, zgodnie z harmonogramem rekrutacji (od 22 marca do 28 marca 2019 r.). W przypadku kontynuacji, dzieci mają zagwarantowane miejsce w danym przedszkolu.
2. Rodzice składający deklarację o kontynuacji wychowania przedszkolnego, nie biorą udziału w rekrutacji.

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE
1. Dzieci urodzone w 2013 roku (6-latki) zapisywane do przedszkola po raz pierwszy, przyjmowane są na podstawie wypełnionego wniosku bez załączania dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów.
2. Rodzice zapisując dziecko do przedszkola po raz pierwszy, wypełniają w formie elektronicznej Wniosek o przyjęcie do publicznego przedszkola znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.kedzierzynkozle.przedszkola.vnabor.pl. Osoby niemające dostępu do Internetu wypełniają go odręcznie. Wnioski w formie papierowej można pobrać w każdym przedszkolu lub wydrukować ze strony internetowej elektronicznego systemu.
3. Rodzice mogą ubiegać się o miejsce maksymalnie w trzech przedszkolach. W takim przypadku w jednym Wniosku wymieniają odpowiednio 1, 2 lub 3 przedszkola (wg preferencji). Niezależnie od sposobu wypełnienia Wniosku (odręcznie bądź w formie wydruku komputerowego), należy go złożyć w formie papierowej tylko w jednym przedszkolu najbardziej preferowanym, umieszczonym na pierwszej pozycji (tzw. przedszkolu pierwszego wyboru).
4. Niezłożenie w określonym terminie (od 01 do 15 kwietnia 2019 r.) wypełnionego Wniosku do przedszkola pierwszego wyboru spowoduje nieujęcie dziecka w procesie rekrutacji.

DZIECI ZMIENIAJĄCE PRZEDSZKOLE
Rodzice, którzy zamierzają zapisać dziecko do innego publicznego przedszkola niż to, do którego dotychczas uczęszcza muszą pamiętać, że ich dziecko uczestniczy w rekrutacji na takich samych zasadach, jak dziecko zapisywane do przedszkola po raz pierwszy. W związku z tym, rodzice zobowiązani są wypełnić Wniosek o przyjęcie do publicznego przedszkola. Po podpisaniu wniosku składają go w innym przedszkolu, wskazanym przez siebie, jako przedszkole pierwszej preferencji. Rodzice muszą jednak pamiętać, że w przypadku nieprzyjęcia dziecka do przedszkola, miejsce w dotychczasowym przedszkolu nie jest dla niego zagwarantowane.
6. Aby dziecko zostało przyjęte, rodzice składają w przedszkolu, do którego dziecko zostało zakwalifikowane dokument Potwierdzenie woli uczęszczania do przedszkola. Niezłożenie dokumentu w określonym terminie (od 08 do 15 maja 2019 r.), jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w tym przedszkolu, tym samym dziecko nie zostanie ujęte na liście dzieci przyjętych.