Rekrutacja

Uwaga!!!

Rodzice zainteresowani przyjęciem dziecka do naszej placówki 
na nowy rok szkolny  2020/2021

W  ramach rekrutacji uzupełniającej w okresie od 13.05.2020r. do 20.05.2020r.(godz. 15.00) będzie można składać wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola. W rekrutacji mogą również brać udział dzieci urodzone w miesiącach: styczeń- luty 2018 roku.

Szczegółowe informacje na stronie naboru:

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/kedzierzynkozle

 

Skan lub fotografię  wniosku wraz z innymi dokumentami  można wysłać drogą mailową na adres przedszkola: pp23@kedzierzynkozle.pl a dokumenty w formie papierowej dostarczyć w późniejszym terminie lub wrzucić dokumenty do  skrzynki pocztowej w godzinach 8.00-14.30.

W dniu 08.06.2020 r. godz. 09.00, zostanie opublikowana lista  kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do placówki.W okresie od 08.06.2020 r. do 15.06.2020 r. do godz. 14.30 rodzice kandydatów zakwalifikowanych muszą potwierdzić wolę korzystania z usług placówki, do której dziecko zostanie przyjęte.

Brak potwierdzenia woli przyjęcia miejsca w przedszkolu do którego dziecko zostało zakwalifikowane jest jednoznaczny z rezygnacją.

W dniu 19.06.2020 r. o godz. 12.00 nastąpi publikacja list dzieci przyjętych.
 


Rekomenduje się by wiadomości zawierające dane osobowe przesłane zostały w formie zaszyfrowanej wiadomości, do której hasło zostanie wysłane w osobnym mailu. 

Zdajemy sobie sprawę, że mogą wystąpić problemy z uzyskaniem podpisów obu rodziców, gdy jeden z nich przebywa za granicą, czy na kwarantannie.
Dokumenty w formie papierowej będą uzupełniane po ustaniu zagrożenia.
Na chwilę obecną wystarczy oświadczenie rodzica.

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym informujemy :

·    elektroniczna rejestracja kandydatów przystępujących do naboru,  odbywa się zgodnie z harmonogramem czyli

od 16 do 30 marca 2020 r

·  od 16 do 20.03.2020 r. w godzinach 8.00-14.30 będzie można składać papierowe wnioski wyłącznie w zaklejonych kopertach i wrzucić do zabezpieczonej skrzynki pocztowej, wystawionej w ogólnodostępnym miejscu przedszkola pierwszego wyboru.

 

·         Termin rejestracji i złożenia wersji papierowej w przedszkolu nie ma wpływu na przyjęcie dziecka do przedszkola. Trzeba się zmieścić między 16 a 30 marca. 


 Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2020/21
rozpocznie się 16 marca 2020r. 


Rejestracja kandydatów przystępujących do naboru
16.03.2020r. -30.03.2020r.  
na stronie 

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/kedzierzynkozle


ZASADY REKRUTACJI DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ KĘDZIERZYN-KOŹLE NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Ilekroć w zasadach jest mowa o rodzicach należy przez to rozumieć również opiekunów prawnych.
I. ZASADY OGÓLNE
1. Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli przeprowadzane jest, co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca w przedszkolach.

2. W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci 3, 4, 5 i 6 letnie urodzone w latach 2014, 2015, 2016  i 2017 zamieszkałe na terenie gminy Kędzierzyn-Koźle.

3. Dziecko uzyskuje prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy 3 lata (art. 31 ust. 6 i 7 ustawy Prawo oświatowe).

4. Dziecko w wieku 6 lat obowiązane jest odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego. Obowiązek ten odbywa się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat (art. 31, ust. 4 i ust. 5 ustawy Prawo Oświatowe).  

5. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w terminach określonych w harmonogramie określonym Zarządzeniem Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle i przeprowadzane jest przez komisję rekrutacyjną, powołaną przez dyrektora przedszkola, który wyznacza przewodniczącego tej komisji.

6. Przydział dzieci do konkretnych oddziałów w przedszkolach nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja grup przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona będzie od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w procesie rekrutacyjnym.

II. KONTYNUACJA EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ
1. Rodzice, których dzieci będą kontynuować edukację przedszkolną w dotychczasowym  przedszkolu, składają Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego na kolejny rok szkolny, zgodnie                              z harmonogramem rekrutacji (od 17 lutego do 25 lutego 2020 r.). W przypadku kontynuacji, dzieci mają zagwarantowane miejsce w danym przedszkolu.

2.  Rodzice składający deklarację o kontynuacji wychowania przedszkolnego, nie biorą udziału w rekrutacji.

III. POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE
1. Dzieci urodzone w 2014 roku (6-latki) zapisywane do przedszkola po raz pierwszy, przyjmowane są na podstawie wypełnionego wniosku bez załączania dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów.
 
2. Rodzice zapisując dziecko do przedszkola po raz pierwszy, wypełniają w formie elektronicznej Wniosek o przyjęcie do publicznego przedszkola znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.kedzierzynkozle.przedszkola.vnabor.pl. Osoby niemające dostępu do Internetu wypełniają go odręcznie. Wnioski w formie papierowej można pobrać w każdym przedszkolu lub wydrukować ze strony internetowej elektronicznego systemu. 

3. Rodzice mogą ubiegać się o miejsce maksymalnie w trzech przedszkolach. W takim przypadku w jednym Wniosku wymieniają odpowiednio 1, 2 lub 3 przedszkola (wg preferencji). Niezależnie od sposobu wypełnienia Wniosku (odręcznie bądź w formie wydruku komputerowego), należy go złożyć tylko w jednym przedszkolu najbardziej preferowanym, umieszczonym na pierwszej pozycji (tzw. przedszkolu pierwszego wyboru). 

4. Niezłożenie w określonym terminie (od 16 marca do 30 marca 2020 r.) wypełnionego Wniosku do przedszkola pierwszego wyboru spowoduje nieujęcie dziecka w procesie rekrutacji. 

5. Dzieci zmieniające przedszkole. 
Rodzice, którzy zamierzają zapisać dziecko do innego publicznego przedszkola niż to, do którego dotychczas uczęszcza muszą pamiętać, że ich dziecko uczestniczy w rekrutacji na takich samych zasadach, jak dziecko zapisywane do przedszkola po raz pierwszy.  W związku z tym, rodzice zobowiązani są wypełnić Wniosek   o przyjęcie do publicznego przedszkola. Po podpisaniu wniosku składają go w innym przedszkolu, wskazanym przez siebie, jako przedszkole pierwszej preferencji. Rodzice muszą jednak pamiętać, że     w przypadku nieprzyjęcia dziecka do przedszkola, miejsce w dotychczasowym przedszkolu nie jest dla niego zagwarantowane. 

6. Aby dziecko zostało przyjęte, rodzice składają w przedszkolu, do którego dziecko zostało zakwalifikowane, dokument Potwierdzenie woli uczęszczania do przedszkola. 
Niezłożenie dokumentu w określonym terminie (od 21 do 27 kwietnia 2020 r.), jest jednoznaczne   z rezygnacją z miejsca w tym przedszkolu, tym samym dziecko nie zostanie ujęte na liście dzieci przyjętych.

IV. ROZPATRYWANIE WNIOSKÓW
1. Wniosek rozpatruje komisja rekrutacyjna powołana w przedszkolu, w którym złożono wniosek kandydata.

2. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać o rodziców/ prawnych opiekunów przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, które składane są pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. 

3. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podawane są do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie    w przedszkolu list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do danego przedszkola publicznego.

4. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do danego przedszkola, jeśli w wyniku postępowania rekrutacyjnego został on zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów określonych we wniosku i potwierdził wolę przyjęcia miejsca w przedszkolu.

V. KRYTERIA NABORU 
1. Pierwszy etap postępowania rekrutacyjnego:
Do publicznych przedszkoli przyjmuje się kandydatów w wieku 3, 4 i 5 lat, zamieszkałych na obszarze Gminy Kędzierzyn-Koźle. Dzieci 6 letnie, mają obowiązek odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. 
W przypadku większej liczby kandydatów, niż liczba miejsc w publicznych przedszkolach, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane będą pod uwagę kryteria ustawowe wymienione w art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z póź.zm.). 
1) Wielodzietność rodziny kandydata - 100 pkt. 
2) Niepełnosprawność kandydata - 100 pkt.
3) Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata – 100 pkt.
4) Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata – 100 pkt.
5) Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata – 100 pkt.
6) Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – 100 pkt.   
7) Objęcie kandydata pieczą zastępczą – 100 pkt.

Spełnianie wymienionych kryteriów ustawowych należy potwierdzić dołączając do wniosku, niżej wymienione dokumenty: 
1) ad. pkt. 1 - oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata (rodzina wychowująca troje lub więcej dzieci),
2) ad. pkt. 2-5 - orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne  w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1172 ze zm.). 
3) ad. pkt. 6 - prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu dziecka wspólnie z jego rodzicem. (wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną chyba, że osoba taka wychowuje wspólnie, co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem)
4) ad. pkt. 7 - dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111 ze zm.). 

Dokumenty składane są w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu, mogą być także składane w postaci kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę.
2. Drugi etap postępowania rekrutacyjnego:
W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie rekrutacji lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami przeprowadza się drugi etap. W drugim etapie brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący: 
1) Oboje rodzice/opiekunowie prawni kandydata albo rodzic/opiekun prawny samotnie wychowujący kandydata pozostają w zatrudnieniu w ramach stosunku pracy, umowy cywilno-prawnej, samozatrudnieniu, lub pobierają naukę/studiują w systemie dziennym - 12 pkt.
2) Rodzeństwo kandydata kontynuuje edukację przedszkolną w roku szkolnym, na który prowadzony jest nabór, w przedszkolu najbardziej preferowanym - 10 pkt.
3) Kandydat w roku szkolnym poprzedzającym rok, na który prowadzony jest nabór, uczęszczał do żłobka lub innej instytucji opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3, zarejestrowanej w Gminie Kędzierzyn-Koźle (wymagane zaświadczenie wydane przez żłobek lub placówkę opieki nad dzieckiem do lat 3) - 8 pkt.
4) Kandydat w roku szkolnym poprzedzającym rok, na który prowadzony jest nabór, uczęszczał do przedszkola innego niż przedszkole najbardziej preferowane - 6 pkt.
5) Rodzeństwo kandydata, w roku szkolnym, na który prowadzony jest nabór, uczęszcza do innego przedszkola, żłobka lub szkoły podstawowej, funkcjonujących na tym samym osiedlu, co przedszkole najbardziej preferowane - 4 pkt.
6) Rodzina kandydata objęta jest nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny - 1 pkt.
Dokumenty niezbędne do potwierdzenia w/w kryteriów: 
1)    oświadczenie pisemne obojga rodziców pracujących lub uczących się w trybie dziennym albo rodzica pracującego samotnie wychowującego dziecko lub uczącego się w trybie dziennym; 
2) oświadczenie pisemne rodzica/ów o kontynuowaniu przez rodzeństwo kandydata edukacji przedszkolnej     w przedszkolu pierwszego wyboru;
3) oświadczenie pisemne rodzica/ów oraz zaświadczenie wydane przez żłobek lub placówkę opieki nad dzieckiem do lat 3 potwierdzające uczęszczanie do żłobka lub placówki; 
4) oświadczenie pisemne rodzica/ów o uczęszczaniu kandydata do innego przedszkola w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który prowadzony jest nabór;
5) oświadczenie rodzica/ów o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do innego przedszkola żłobka lub szkoły podstawowej, funkcjonujące na tym samym osiedlu, co przedszkole najbardziej preferowane; 
6) dokument potwierdzający objęcie kandydata lub jego rodzica/ów nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny.
 
Oświadczenia, o spełnianiu kryteriów ustalonych przez organ prowadzący składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. 
Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może zażądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte     w oświadczeniach, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego, lub może zwrócić się do Prezydenta Miasta o potwierdzenie tych okoliczności. (art. 150 pkt. 7 ustawy Prawo oświatowe)
Oświadczenie o samotnym wychowywaniu może być zweryfikowane w drodze wywiadu, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407).
VI. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA 
1. O przyjęciu kandydata decyduje ostateczna, łączna liczba punktów uzyskanych w wyniku postępowania rekrutacyjnego. W przypadku uzyskania przez kandydatów tej samej liczby punktów, o przyjęciu do placówki decydować będzie losowanie, przeprowadzone w systemie elektronicznym.  
2. Liczba przyjętych dzieci nie może być większa niż liczba miejsc wynikających z warunków lokalowych i przepisów prawa.
3. Rodzice dzieci nieprzyjętych, mogą w terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do danego przedszkola. Od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej przysługuje odwołanie do dyrektora.
4. Do oddziałów integracyjnych w Przedszkolach Nr 8, Nr 11 i Nr 21 dzieci posiadające orzeczenie                        o potrzebie kształcenia specjalnego przyjmowane są poza rekrutacją. W celu zapisania dziecka do przedszkola rodzic powinien zgłosić się do dyrektora przedszkola. 
5. Wielodzietność rodziny kandydata – należy przez to rozumieć rodzinę, wychowującą troje i więcej dzieci (art. 4 pkt. 42 ustawy Prawo oświatowe). 

6. Samotne wychowywanie dziecka – należy przez to rozumieć wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba, że osoba taka wychowuje wspólnie, co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem (art. 4 pkt. 43 ustawy Prawo oświatowe). 

7. Jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego dziecko zamieszkałe na terenie gminy Kędzierzyn-Koźle, któremu gmina ma obowiązek zapewnić miejsce w przedszkolu, nie zostało przyjęte do przedszkola, dyrektor tej placówki informuje Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle o nieprzyjęciu dziecka. 

8. W przypadku, o którym mowa w pkt. 5 organ prowadzący pisemnie wskazuje rodzicom przedszkole, które może przyjąć dziecko niezakwalifikowane w postępowaniu rekrutacyjnym (art. 31 ust. 10 ustawy Prawo oświatowe). 


VII. HARMONOGRAM NABORU 

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kędzierzyn-Koźle

 

LP

RODZAJ CZYNNOŚCI

TERMINY W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM

TERMINY                                      W POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM

1

Składanie przez rodziców/prawnych opiekunów deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolu

 

od 17.02.2020 r.

od godz. 8.00

do 25.02.2020 r.

do godz. 15.00

---

2

Publikacja oferty/ Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz  z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

od 16.03.2020 r.

od godz. 9.00

do 30.03.2020 r.

do godz. 14.30

od 13.05.2020 r.

od godz. 9.00

do 20.05.2020 r.

do godz. 14.30

3

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe.

od 16.03.2020 r.

do 15.04.2020 r.

od 13.05.2020 r.

do 28.05.2020 r.

4

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

21.04.2020 r.

godz. 9.00

08.06.2020 r.

godz. 9.00

5

Potwierdzenie przez rodziców kandydata - woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 21.04.2020 r.

do 27.04.2020 r.

do godz. 14.00

 

od 08.06.2020 r.

do 15.06.2020 r.

do godz. 14.30

6

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

30.04.2020 r.

godz. 9.00

19.06.2020 r.

godz. 12.00

7.

Na podst. art. 31 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe organ prowadzący pisemnie wskazuje rodzicom/opiekunom prawnym przedszkole, które może przyjąć dziecko niezakwalifikowane w postępowaniu rekrutacyjnym

od 29.06.2020 r.

do 20.08.2020 r.