Ogłoszenia

DYREKTOR PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 23
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
DANE PODSTAWOWE
Nazwa stanowiska pracy -  NAUCZYCIEL WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
Komórka organizacyjna – PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 23 , 47-224 KĘDZIERZYN-KOŹLE,   UL. WIERZBOWA 4
Wymiar etatu –  PEŁEN  WYMIAR  ETATU - umowa  na czas określony,
Liczba godzin pracy w tygodniu:    zgodnie  z  art. 42  ustawy z 26 stycznia 1982 r.  Karta Nauczyciela   (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215)
Liczba wolnych  miejsc pracy : 3 stanowiska
WYMAGANE KWALIFIKACJE
Wykształcenie :  – WYŻSZE MAGISTERSKIE Z PRZYGOTOWANIEM PEDAGOGICZNYM
Płaca zasadnicza – zgodna z tabelą Ministerstwa Edukacji Narodowej i zależna od stopnia awansu  zawodowego
Wymagania niezbędne:
a) wyższe studia   magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym, specjalność: wychowanie przedszkolne 
b) stopień awansu zawodowego- minimum nauczyciel kontraktowy
c) posiadanie aktualnej informacji  z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności 
Wymagania dodatkowe:
umiejętność obsługi komputera i znajomość MS Office;
posiadanie uprawnień do prowadzenia zajęć dodatkowych z  zakresu: 
     - pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
     - zajęć specjalistycznych,
     - języka angielskiego 

Doświadczenie zawodowe:
staż pracy minimum 2  lata na stanowisku nauczyciela wychowania przedszkolnego
ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU
NAUCZYCIELA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Zadania wykonywane przez nauczyciela zgodnie ze Statutem Przedszkola Publicznego Nr 23 w Kędzierzynie-Koźlu.  W/w dokument dostępny jest na stronie internetowej: www.sloneczne23.pl

WYMAGANE DOKUMENTY
1. List motywacyjny
2. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej
3. Skan dokumentów: 
      – aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności
      – dokumenty potwierdzające kwalifikacje do rekrutowanego stanowiska pracy
4. Aktualna książeczka zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych

Wymagane dokumenty należy składać  drogą mailową  na adres: pp23@kedzierzynkozle.pl  do 13.07.2020r do godz. 15:00
Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów,  nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
Złożonych dokumentów nie zwraca się, zostaną zarchiwizowane zgodnie z instrukcją kancelaryjną Przedszkola Publicznego Nr 23 w Kędzierzynie-Koźlu 
Kandydat wyłoniony w wyniku przeprowadzonego naboru zostanie powiadomiony drogą mailową.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 77 472 31 08 w  godzinach 7:00-15:00.
Kędzierzyn-Koźle, dnia 24 czerwca 2020 r.

 Drodzy Rodzice

W związku z tym, że z dniem  15 czerwca 2020r. minął termin 

przesyłania wniosków na okres wakacyjny 

i zostały wykorzystane wszystkie miejsca, 

zamykam nabór na miesiące lipiec i sierpień 2020r.


Dyrektor przedszkola 

Małgorzata Rurek 

 Drodzy Rodzice

W związku ze stwierdzeniem przypadków koronawirusa
u pracowników Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle 

proszę o zachowanie szczególnej ostrożności  
w kontaktach  z osobami spoza najbliższego otoczenia.Dyrektor przedszkola 

Małgorzata Rurek
  

UWAGA!!!
W związku z pismem Pana prezydenta Wojciecha Jagiełły, dotyczącym funkcjonowania przedszkoli podczas wakacji  informuję, że nasze przedszkole będzie działało w ograniczonej formie z uwzględnieniem wytycznych przeciwepidemicznych przez dwa miesiące wakacyjne, czyli w miesiącu lipcu i sierpniu 2020.

 

Rodziców zainteresowanych przyjęciem dziecka do przedszkola w okresie wakacyjnym prosimy o pobranie wniosku w plikach
„Do pobrania”.

 

W celu przyjęcia dziecka konieczne jest złożenie wniosku wraz z zaświadczeniami z zakładów pracy. 

Skan lub fotografię  wniosku wraz z innymi dokumentami  można wysłać drogą mailową na adres przedszkola: pp23@kedzierzynkozle.pl lub w formie papierowej dostarczyć do skrzynki pocztowej znajdującej się w naszej placówce, nie później niż do 15 czerwca.

 

Jednocześnie informuję, że w miesiącach wakacyjnych (lipiec, sierpień)będą przyjmowane tylko dzieci z przedszkola Nr 23.

 Z poważaniem Małgorzata Rurek.

WNIOSEK WAKACYJNY w zakładce „Do pobrania”. 
Uwaga!!!

Rodziców zainteresowanych przyjęciem dziecka do przedszkola od dnia 25 maja 2020r.
w trakcie trwania pandemii COVID-19 prosimy o zapoznanie się z informacjami zamieszczonymi  w plikach „Do pobrania” :
PROCEDURA ORGANIZACJI PRACY PP23-COVID-19 oraz
INFORMACJA DLA RODZICÓW-COVID-19
W celu przyjęcia dziecka konieczne jest złożenie wniosku
wraz z zaświadczeniami z zakładów pracy.
WNIOSEK-COVID-19 można pobrać w plikach „Do pobrania”.
Skan lub fotografię  wniosku wraz z innymi dokumentami  można wysłać drogą mailową na adres przedszkola: pp23@kedzierzynkozle.pl a dokumenty w formie papierowej dostarczyć w późniejszym terminie lub wrzucić dokumenty do  skrzynki pocztowej

Informacja nie dotyczy dzieci, które już od 18 maja 2020r.
zostały przyjęte do placówki.


Możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego jest adresowana przede wszystkim do rodziców, których charakter pracy i wykonywane obowiązki zawodowe wymagają przebywania poza miejscem zamieszkania.
Z opieki w przedszkolu korzystać mogą tylko dzieci obojga rodziców pracujących lub w przypadku rodziny niepełnej rodzica pracującego, a także dzieci, których sytuacja rodzinna stanowi wskazanie do podjęcia opieki przez przedszkole.
Pierwszeństwo w przyjęciu do przedszkola mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 
Drodzy Rodzice
W związku z troską o bezpieczeństwo osób przebywających
w Przedszkolu Publicznym Nr 23 w Kędzierzynie-Koźlu prosimy
o nieprzyprowadzanie do przedszkola dzieci, które mają 
kontakt z domownikami przebywającymi   
na kwarantannie lub w izolacji.

 
Dziękuję za zrozumienie
Małgorzata Rurek
Uwaga!!!

Rodzice zainteresowani przyjęciem dziecka do naszej placówki
na nowy rok szkolny  2020/2021

W  ramach rekrutacji uzupełniającej w okresie od 13.05.2020r. do 20.05.2020r.(godz. 15.00) będzie można składać wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola. W rekrutacji mogą również brać udział dzieci urodzone w miesiącach: styczeń- luty 2018 roku.

Szczegółowe informacje na stronie naboru:

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/kedzierzynkozle

 

Skan lub fotografię  wniosku wraz z innymi dokumentami  można wysłać drogą mailową na adres przedszkola: pp23@kedzierzynkozle.pl a dokumenty w formie papierowej dostarczyć w późniejszym terminie lub wrzucić dokumenty do  skrzynki pocztowej w godzinach 8.00-14.30.

W dniu 08.06.2020 r. godz. 09.00, zostanie opublikowana lista  kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do placówki.W okresie od 08.06.2020 r. do 15.06.2020 r. do godz. 14.30 rodzice kandydatów zakwalifikowanych muszą potwierdzić wolę korzystania z usług placówki, do której dziecko zostanie przyjęte.

Brak potwierdzenia woli przyjęcia miejsca w przedszkolu do którego dziecko zostało zakwalifikowane jest jednoznaczny z rezygnacją.

W dniu 19.06.2020 r. o godz. 12.00 nastąpi publikacja list dzieci przyjętych.

 
Po otwarciu placówki od  18 maja 2020r. organizacja pracy w naszym przedszkolu będzie wyglądała nieco inaczej niż zwykle.
Opis procedury znajduje się w plikach "Do pobrania” (Covid-19).
DRODZY RODZICE

 Dzieci których rodzice zgłosili konieczność korzystania z opieki przedszkola,
będą mogły być przyjęte  od 18 maja 2020r.
Jest to związane z koniecznością przygotowania placówki zgodnie z wymogami sanitarnymi Głównego Inspektora Sanitarnego i wynika z decyzji
Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle 
Przed ponownym uruchomieniem przedszkole przygotuje regulamin dla rodziców,
który będzie określał zasady zachowania opiekunów
oraz przyprowadzania i odbierania dzieci z placówki. 

Przypominamy, że zgodnie z wytycznymi ministerstwa, pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 


Szanowni Państwo!


Od 6 maja br. dopuszcza się możliwość otwarcia żłobków i przedszkoli  w ograniczonym zakresie, przy uwzględnieniu wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia.  Aby zapewnić dzieciom odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce i  bezpieczne warunki przebywania w niej, analizujemy każdą placówkę pod kątem obowiązującego reżimu sanitarnego. Dyrektorzy zbierają informacje od Państwa jakie jest zapotrzebowanie na opiekę nad dziećmi.
Nie wszystkie dzieci będą mogły być przyjęte do placówki.
Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia dla przedszkoli i żłobków  opublikowane są na stronach Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Dyrektorzy zostali zobligowani do przygotowania wewnętrznych procedur bezpieczeństwa obowiązujących  na terenie placówki. 
O terminie otwarcia poszczególnych żłobków i przedszkoli będziemy informować na stronach tych placówek.


Zastępca Prezydenta Wojciech Jagiełło.

Uwaga rodzice kandydatów do przedszkola!

W dniu 21.04.2020 r. o godz. 9.00 na drzwiach wejściowych  placówki zostaną umieszczone listy  kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola w rekrutacji na rok szkolny 2020/21.

Rodzice kandydatów zakwalifikowanych są zobowiązani do potwierdzenia woli uczęszczania do jednostki w terminie do 27.04.2020 r. do  godz. 14:00.  

Skan lub fotografię  dokumentu "Potwierdzenie woli" będzie można wysłać drogą mailową na adres przedszkola: pp23@kedzierzynkozle.pl a dokument w formie papierowej dostarczyć w późniejszym terminie
lub
wrzucić dokument do zabezpieczonej skrzynki pocztowej, wystawionej w ogólnodostępnym miejscu przedszkola 
w godzinach 8.00-14.30.
Brak potwierdzenia we wskazanym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w jednostce.

W dniu 30.04.2020 r. nastąpi publikacja list dzieci przyjętych.

 Drodzy Rodzice
W związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej o zamknięciu placówek oświatowych w całej Polsce
informujemy, że
 
przedszkole  będzie zamknięte do odwołania.

Prosimy o śledzenie  na bieżąco komunikatów GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacji przesyłanych przez dyrektora przedszkola.
 Szanowni Państwo!
 W dniu 21.04.2020 r. zostaną opublikowane listy kandydatów
zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola. 
W okresie od 21.04.2020 r. do do 27.04.2020 r. do godz. 14.00
rodzice kandydatów zakwalifikowanych będą potwierdzali wolę korzystania z usług placówki, do której dziecko zostanie przyjęte.  
W tym celu  należy wypełnić druk "Potwierdzenie woli"
Z uwagi na czasowe ograniczenie funkcjonowania przedszkoli w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem   i zwalczaniem COVID-19, skan lub fotografię dokumentu będzie można wysłać drogą mailową na adres przedszkola: pp23@kedzierzynkozle.pl
lub
wrzucić dokument do zabezpieczonej skrzynki pocztowej, wystawionej w ogólnodostępnym miejscu przedszkola 
w godzinach 8.00-14.30.


W dniu 30.04.2020 r. nastąpi publikacja list przyjętych. Rekomenduje się by wiadomości zawierające dane osobowe przesłane zostały w formie zaszyfrowanej wiadomości, do której hasło zostanie wysłane w osobnym mailu. 
Zdajemy sobie sprawę, że mogą wystąpić problemy z uzyskaniem podpisów obu rodziców, gdy jeden z nich przebywa za granicą, czy na kwarantannie. Dokumenty w formie papierowej będą uzupełniane po ustaniu zagrożenia. Na chwilę obecną wystarczy oświadczenie rodzica.
 UWAGA
Od 16.03.2020r. można kontaktować się z pracownikami przedszkola: 
- telefonicznie: pod numerami: 774723801 oraz 664761423,
- mailowo: pp23@kedzierzynkozle.pl

Dziękuję za zrozumienie 
- dyrektor przedszkola
  

Szanowny Rodzicu !

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym informujemy :

·    elektroniczna rejestracja kandydatów przystępujących do naboru,  odbywa się zgodnie z harmonogramem czyli od 16 do 30 marca 2020 r

·  od 16 do 20.03.2020 r. w godzinach 8.00-14.30 będzie można składać papierowe wnioski wyłącznie w zaklejonych kopertach i wrzucić do zabezpieczonej skrzynki pocztowej, wystawionej w ogólnodostępnym miejscu przedszkola pierwszego wyboru.

·         Termin rejestracji i złożenia wersji papierowej w przedszkolu nie ma wpływu na przyjęcie dziecka do przedszkola. Trzeba się zmieścić między 16 a 30 marca. 

 

W poniedziałek 02.03.2020r.
planujemy wyjście dzieci z grup  Wiewiórek i  Zajączków do kina Helios
na „
Zestaw klasyków bajek” 

Przed seansem  odbędą się warsztaty dla dzieci
na  temat:
Jak powstają filmy rysunkowe.

Koszt biletu- 14 zł
Informujemy, że w roku szkolnym 2019/2020
nasze przedszkole będzie pełnić dyżur 
w miesiącu sierpniu.
W lipcu 2020r. przedszkole będzie nieczynne.
 

 

 

Drodzy Rodzice

W dniach od 7.10-9.10 gościmy w naszej placówce nauczycieli z zaprzyjaźnionego,
czeskiego przedszkola w Kobericach.
Pobyt czeskich nauczycieli związany jest
z realizacją innowacji predagogicznej:
"Tradycje narodowe - Polska, Czechy".
 

 


 

 

Kędzierzyn-Koźle, dn. 07.10.2018r

PRZEDSZKOLE NR 23  W KĘDZIERZYNIE - KOŹLU

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

DANE PODSTAWOWE

Nazwa stanowiska pracy

     NAUCZYCIEL WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Komórka organizacyjna

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 23

Wymiar etatu  25/25

Wykształcenie (charakter lub typ szkoły, specjalność)

     NAUCZYCIEL  STAŻYSTA, KONTRAKTOWY

Wymagania niezbędne

  UKOŃCZENIE  -  STUDIA MAGISTERSKIE Z PRZYGOTOWANIEM  PEDAGOGICZNYM

Wymagania dodatkowe

 KREATYWNOŚĆ I UMIEJĘTNOŚĆ SAMODZIELNEGO PODEJMOWANIA DECYZJI.

 WYSOKIE UMIEJĘTNOŚCI KOMUNIKACYJNE,ODPORNOŚĆ NA STRES, RZETELNOŚĆ, OBOWIĄZKOWOŚĆ.

Doświadczenie zawodowe

PRACA W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU

PRZYGOTOWANIE I REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ Z DZIEĆMI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM. PROWADZENIE DOKUMENTACJI PEDAGOGICZNEJ

WYMAGANE DOKUMENTY

List motywacyjny.

CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej.

Kserokopie świadectw pracy (poświadczone za zgodność z oryginałem).

Kserokopie dokumentów (poświadczone za zgodność z oryginałem) potwierdzających kwalifikacje                    i wykształcenie zawodowe. .

Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Uwagi dodatkowe:

Kandydat do zatrudnienia na wolnym stanowisku pracy wyłoniony w wyniku niniejszego naboru zostanie niezwłocznie skierowany do lekarza medycyny pracy celem uzyskania zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska.

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny oraz CV powinny być opatrzone klauzulą:  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Przedszkola Nr 23 w terminie do 12.10.2018                          w godzinach od 8:00-13:00 z dopiskiem na kopercie „Oferta pracy na stanowisko nauczyciela”

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Złożonych dokumentów Przedszkole Nr 23 nie zwraca. Oferty niewykorzystane zostaną komisyjnie zniszczone.

Informacja o wynikach rekrutacji zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Przedszkola Nr 23 oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 77 472 38 01.

  


Informujemy, że od 05.04.2018r w Szkole Podstawowej Nr 11 działa  Punkt Konsultacyjny dla Rodziców, Opiekunów, Nauczycieli, Terapeutów
dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu z publicznych placówek oświatowych
prowadzonych przez Gminę Kędzierzyn-Koźle.


Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11 Rejestracja:
ul. Partyzantów 30 tel. 662 636 855
47-224 Kędzierzyn-Koźle e-mail: gajewskil@wp.pl
sala 34
 

Czekamy na Państwa – wspólnie możemy więcej….
 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

                    Zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym Nr 23 w Kędzierzynie-Koźlu ul. Wierzbowa 4: dostawa i montaż zestawu sprawnościowego (ścieżka zdrowia dla dzieci w wieku przedszkolnym) – na terenie rekreacyjnym  zamkniętym, przyległym do przedszkola. 

Załączniki do pobrania
Załącznik1
Załącznik2

                                  
  Zaproszenie do złożenia oferty na  prowadzenie zajęć : Nauka gry w piłkę nożną 

Kędzierzyn-Koźle, 14.09.2017r.

PRZEDSZKOLE NR 23 W KĘDZIERZYNIE- KOŹLU OGŁASZA NABÓR NA prowadzenie zajęć z zakresu nauki gry w piłkę nożną

Dane podstawowe

  1. Nazwa stanowiska pracy: Instruktor nauki gry w piłkę nożną w ramach projektu „Żyjmy zdrowo na sportowo”
  1. Komórka organizacyjna:PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 23 W KĘDZIERZYNIE- KOŹLU

      3. Wymiar etatu: 16 godzin w miesiącu

      4. Wykształcenie (charakter lub typ szkoły, specjalność):Osoba  z wykształceniem wyższym kierunkowym z kwalifikacjami do prowadzenia zajęć z zakresu nauki gry w piłkę nożna

     5. Wymagania niezbędne: